FUNDACJA NADSANIE

        ul. Porzeczkowa 7, 55-080 Smolec

 

      KRS: 000401014; NIP: 8961529013; Regon: 021769282

       e-mail: fundacja-nadsanie @ wp.pl ;   www.nadsanie.org     

 

 

                                                                                                           Smolec 21 grudnia 2016r.

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „Nadsanie” za rok 2015 sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Ad 1. Siedzibą Fundacji Nadsanie jest ul. Porzeczkowa 7, 55-080 Smolec w województwie dolnośląskim. Jest to też adres do korespondencji.

9 listopada 2011 roku Fundacja została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 401014. Posiada numer REGON 021769282.

E-mail fundacji: fundacja-nadsanie@wp.pl.

Zarząd Fundacji stanowią:

Prezes Dariusz Małysz

Wiceprezes Anna Janina Kapanajko

Cele statutowe to ochrona zabytków kultury materialnej i niematerialnej, krajobrazu kulturowego, środowiska naturalnego będących wspólnym dziedzictwem mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę wschodnią i południowo-wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa wschodniosłowiańskiego i wschodniochrześcijańskiego.

Ad 2. Fundacja zorganizowała i współfinansowała  wykonanie ogrodzenia, nieczynnego cmentarza grecko- katolickiego  w miejscowości Łówcza, gmina Narol, powiat Lubaczów.

Wolontariusze fundacji prowadzili prace porządkowe na nieczynnym cmentarzu grecko-katolickim w miejscowości Łówcza .

Ad 3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Ad 4. Odpisy uchwał 1-4 Zarządu z 2015r. w załączeniu:

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 17 stycznia 2015r. w sprawie przyjętego planu działania Fundacji na 2015r.

 

Uchwała Nr 2/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wystąpienia do Fundatora z wnioskiem o pokrycie straty za 2014r.

Uchwała Nr 3/2015 z dnia 14 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014r.

Uchwała Nr 4/2015 z dnia 02 grudnia 2015r w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2014r.

Ad 5.

Fundacja uzyskała przychód w kwocie 1500zł, w całości w formie darowizn od osób fizycznych.

Ad 6.

a) Kwota 542,97 zł została wydana na cele statutowe.

b) Kwota 860,08zł została wydana na koszty administracyjne.

 

Ad 7.

a) Fundacja nie zatrudniała osób

b) Nie wypłacała wynagrodzeń, premii ani świadczeń.

c) Nie dotyczy.

d) Nie ponosiła wydatków z tytułu umowy zlecenia

e) Nie udzielała pożyczek

f) Fundacja zgromadziła kwotę 299,60 zł na rachunku bankowym w Banku Millenium SA oraz środki pieniężne w kasie 1215,23zł.

g) Nie nabywała obligacji ani akcji.

h) Fundacja nie nabywała nieruchomości.

i) Nie posiada środków trwałych.

j) Zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wartość aktywów wynosi 1514,83 zł. 

   Fundacja nie posiada zobowiązań.

 

Ad 8. Fundacji nie zlecono działalności przez podmioty państwowe ani samorządowe.

 

Ad 9. Fundacja złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (CIT 8). Naliczony podatek wyniósł 0 zł.

 

A &3. W Fundacji nie przeprowadzano kontroli.

 

Sprawozdanie sporządzono 21 grudnia 2016 roku.

 

 

 

Prezes Zarządu

Dariusz Małysz