FUNDACJA NADSANIE

                            ul. Porzeczkowa 7, 55-080 Smolec

 

                           KRS: 000401014; NIP: 8961529013; Regon: 021769282 

 

    e-mail: fundacja-nadsanie@ wp.pl; tel.: 606 64 79 70; www. nadsanie.org     

 

L.Dz. FN 05/12/2015                                                                                          Smolec 02. 12. 2015r.

 

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „Nadsanie” za rok 2014 sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 

 

Ad 1. Siedzibą Fundacji Nadsanie jest ul. Porzeczkowa 7, 55-080 Smolec w woj. dolnośląskim. Jest to też adres do korespondencji.

 

9 listopada 2011 roku Fundacja została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 401014. Posiada numer REGON 021769282.

 

E-mail fundacji: fundacja-nadsanie@wp.pl.

 

Zarząd Fundacji stanowią:

 

Prezes dr Światosław Roman Gal

Wiceprezes Anna Janina Kapanajko

 

Cele statutowe to ochrona zabytków kultury materialnej i niematerialnej, krajobrazu kulturowego, środowiska naturalnego będących wspólnym dziedzictwem mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę wschodnią i południowo-wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa wschodniosłowiańskiego i wschodniochrześcijańskiego.

 

Ad 2.  Fundacja zorganizowała i sfinansowała  we współpracy ze Stowarzyszeniem „Magurycz” oraz społecznością lokalną, parafią prawosławną w Gładyszowie, prace porządkowe na nieczynnych greckokatolickich cmentarzach parafialnych w mjsc. Regietów Wyżny i  Skwirtne w gminie Uście Gorlickie w województwie małopolskim.

 

Ad 3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

Ad 4. Odpisy uchwał 1-4 Zarządu z 2014r.  w załączeniu:

 

Uchwała  Nr 1/2014  z dnia 12 stycznia 2014r. W sprawie uchwalenia planu działania Fundacji Nadsanie na rok 2014.

 

Uchwała Nr 2/2014 z dnia 23 marca 2014r. W sprawie uchwalenia planu finansowego wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody  na finansowanie remontu cmentarza gr.-kat. w Regietowie i w Skwirtnym.

 

Uchwała Nr 3/2014 z dnia 27 maja 2014r. W sprawie uchwalenia sprawozdania finansowego Fundacji Nadsanie za 2014r.

 

Uchwała Nr 4/2014 z dnia 05 grudnia 2014r. W sprawie uchwalenia sprawozdania merytorycznego Fundacji Nadsanie za 2014r. 

 

Ad  5.  Fundacja uzyskała przychód w kwocie 2600zł, w tym 2600zł w formie darowizn od osób fizycznych.

 

Ad 6.  

a) Kwota 1.926,96 zł została wydana na cele statutowe.

b) Kwota 1.410,28zł została wydana na koszty administracyjne.

 

Ad 7.

a) Fundacja nie zatrudniała osób

b) Nie wypłacała wynagrodzeń, premii ani świadczeń. 

c) Nie dotyczy.

d) Nie ponosiła wydatków z tytułu umowy zlecenia

e) Nie udzielała pożyczek

f) Fundacja zgromadziła kwotę 59,68 zł na rachunku bankowym w Banku Millenium SA oraz    środki pieniężne w kasie 620,96zł.

g) Nie nabywała obligacji ani akcji.

h) Fundacja nie nabywała nieruchomości.

i) Nie posiada środków trwałych.

j) Zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wartość aktywów wynosi 680,64 zł. Fundacja nie posiada zobowiązań.

 

Ad 8. Fundacji nie zlecono działalności przez podmioty państwowe ani samorządowe.

 

Ad 9. Fundacja złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (CIT 8). Naliczony podatek wyniósł 0 zł.

 

A &3.  W Fundacji nie przeprowadzano kontroli.

 

Sprawozdanie sporządzono 02 grudnia 2015 roku.

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                         Prezes 

                                                                                              

                                                                                                dr Światosław Gal