Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „Nadsanie” za rok 2012 sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 

 

 

Ad 1. siedzibą Fundacji „Nadsanie” jest ul. Porzeczkowa 7, 55-080 Smolec w woj. dolnośląskim. Jest to też adres do korespondencji.

 

 

 

9 listopada 2011 r. Fundacja została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 401014. Posiada numer REGON 021769282.

 

 

 

Email fundacji: fundacja-nadsanie@wp.pl

 

 

 

Zarząd Fundacji stanowią

 

Prezes dr Światosław Gal

 

oraz

 

Wiceprezes Anna Janina Kapanajko

 

 

 

Cele stutowe to ochrona zabytków kultury materialnej i niematerialnej, krajobrazu kulturowego, środkowiska naturalnego będących wspólnym dziedzictwem mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę wschodnią i południowo-wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa wschodniosłowiańskiego i wschodniochrześcijańskiego.

 

 

 

Ad 2. Fundacja zorganizowała, sfinansowała i przeprowadziła remont cmetarza greckokatolickiego w Łówczy ( w gminie Narol, powiecie lubaczowskim) w dniach 27 kwietnia – 6 maja 2012 r we współpracy ze Stowarzyszeniem „Magurycz”, gminą Narol, sołectwem w Łówczy

i dyrekcją szkoły podstawowej w Łówczy.

 

 

 

Odrestaurowano i zakonserwowano 37 kamiennych nagrobków.

 

 

 

Ad 3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

 

 

Ad 4. Odpisy uchwał 1-5 Zarządu z 28 stycznia w załączeniu.

 

 

 

Ad 5. Fundacja uzyskała przychód w kwocie 5710 zł, w tym 4710 zł w formie darowizn od osób fizycznych oraz 1000 zł w formie funduszu statutowego uzyskanego od fundatora.

 

 

 

Ad 6.

a) Kwota 3407,65 zł została wydana na cele statutowe.

b) Kwota ,6 zł została wydana na koszty administracyjne.

 

 

 

Ad 7.

a) Fundacja nie zatrudniała osób.

b) Nie wypłacała wynagrodzeń, pramii ani świadczeń.

c) Nie dotyczy

d) Nie ponosiła wydatków z tytułu umowy zlecenia.

e) Nie udzielała pożyczek.

f) Fundacja zgromadziła kwotę 2457,88 zł na rachunku bankowym w banku Millenium S.A. oraz   środki pieniężne w kasie 843,87 zł.

 

g) Nie nabywała obligacji ani akcji.

 

i)  Nie posiada środków trwałych.

 

j)  Zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wartość aktywów wynosi 3301,75 zł. Fundacja nie posiada zobowiązań.

 

 

 

Ad 8. Fundacji nie zlecono działalności przez podmioty państwowe ani samorządowe.

 

 

 

Ad 9. Fundacja złożyła Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (CIT 8). Naliczony podatek wyniósł 0 zł.

 

 

 

Ad &3. W Fundacji nie przeprowadzano kontroli.

 

 

 

Sprawozdanie sporządzono 1 grudnia 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes

 

 

 

/ Światosław Gal/