Zarząd Fundacji

Prezes: Światosław Gal

 

Zastępca Prezesa: Hanna Kapanajko

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady: Jerzy Gawryluk

 

Czlonkowie Rady: Areta Fedak

                           Zenobia Paduch

                           Andrzej Polański

                           Aleksander Suchorończak

                           Jan Suchorończak 

Cele Fundacji

      Ochrona zabytków kultury materialnej i niematerialnej, krajobrazu kulturowego, środowiska naturalnego będących wspólnym dziedzictwem mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę wschodnią i południowo-wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa wschodniosłowiańskiego i wschodniochrześcijańskiego, a w szczególności:

1. Opieka nad  zabytkowymi świątyniami, cmentarzami, obiektami małej architektury sakralnej,
2. Opieka nad zabytkami świeckiej architektury związanej z historią i kulturą mniejszości narodowych i etnicznych,
3. Opieka nad zabytkami, takimi jak zabytki drukarstwa, literatura, periodyki, malarstwo
i rzeźba, muzyka, strój historyczny,
4. Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kultury obejmującego: zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę, umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturową,
5. Promowanie, wspieranie, inicjowanie oraz prowadzenie działalności kulturalnej  nawiązującej do unikalnych wzorców kultury wschodniosłowiańskiej
i wschodniochrześcijańskiej,
6. Promowanie, wspieranie, inicjowanie oraz prowadzenie działań popularyzatorskich i badań naukowych ukazujących wkład mniejszości narodowych i etnicznych we wspólne dziedzictwo kulturowe Polski,
7. Promowanie, wspieranie, inicjowanie oraz prowadzenie działań na rzecz zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych Polski wschodniej i południowo-wschodniej.